قوانین و مقررات

محصولات موجود در زرجام از روکش  طلا هستند و تمام محصول طلا نیست.

محصولات قابل عودت داد نیستند.مگر اینکه که محصولات معیوب باشند تنها می توانید حداکثر تا 24 ساعت پس از تحویل جنس به ضورت مکتوب و با ارسال ایمیل آن را اعلام کنید و جنس را عودت دهید.